Vacatures raad van toezicht

Stichting Graafschap bibliotheken zoekt twee nieuwe leden voor de raad van toezicht met het profiel bedrijfsvoering en met het profiel human resources.

Missie

Graafschap bibliotheken wil een actieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling van burgers in de gemeenten Lochem en Zutphen. Door het vergroten van geletterdheid en het versterken van digitale vaardigheden wordt gewerkt aan de verbetering van de kansen in de maatschappij. Graafschap bibliotheken heeft vier vestigingen en vijf Buurtbiebs, circa 21.000 leden en meer dan 350.000 bezoekers per jaar.

Profieleisen

Specifieke eisen voor profiel bedrijfsvoering:
- Bedrijfseconomische of financiële opleiding en ruime ervaring in het werkveld.
- Ervaring in een bestuurlijke of (eindverantwoordelijke) management-functie met een verantwoordelijkheid voor de portefeuille financiën en eventueel juridische zaken.
- Ervaring in een bedrijfsmatige omgeving.
- Woonplaats binnen de gemeente Lochem of Zutphen is een pre.
- Participatie in de auditcommissie (financiën) maakt thans onderdeel uit van de vacature.

Specifieke eisen voor profiel human resources:
- Relevante opleiding en ruime ervaring in het werkveld.
- Ervaring in een bestuurlijke of (eindverantwoordelijke) managementfunctie met een verantwoordelijkheid voor de portefeuille human resources en eventueel juridische zaken.
- Ervaring in een bedrijfsmatige omgeving.

Raad van toezicht

De raad van toezicht van Graafschap bibliotheken houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De raad van toezicht staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en treedt op als sparringpartner. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het eigen reglement. In lijn met de Code Cultural Governance is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de raad van toezicht op de directeur-bestuurder.

Algemene profieleisen

Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de raad van toezicht is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de raad wordt zodanig vormgegeven, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad als een team kan optreden en alle leden naar elkaar en vanuit welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht streeft naar een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen.
Elk lid van de raad wordt geacht de hoofdlijnen van de visie en het beleid van Graafschap bibliotheken te kunnen beoordelen. Naast het generieke profiel beschikken de leden over een van de volgende specifieke profielen / kennisdomeinen: lokaal bestuur – bedrijfsvoering (financieel-juridisch, human resources) – marketing/nieuwe media - sociaal domein en educatie.

• Algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring.
• Affiniteit met de doelstelling en maatschappelijke functie van Graafschap bibliotheken.
• Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan.
• In staat zijn om een juist evenwicht te bewaren in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
• Het vermogen om het beleid van Graafschap bibliotheken en het functioneren van de directeur-bestuurder te toetsen.
• Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
• Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als Graafschap bibliotheken stellen.
• Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur-bestuurder voorgelegde aangelegenheden.
• Inzicht in de ontwikkelingen in de branche waarin Graafschap bibliotheken actief is.
• Voldoende beschikbaarheid.
• Beschikken over een relevant netwerk.
• Bij voorkeur woonachtig zijn in het werkgebied van Graafschap bibliotheken of directe omgeving.

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

• Academisch werk- en denkniveau.
• (Bij voorkeur) ervaring in eindverantwoordelijke functie.
• Toezichthoudende ervaring is geen vereiste, maar een pre.
• Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
• Uitstekend inlevingsvermogen.
• Maatschappelijk betrokken.
• Vernieuwend en ondernemersattitude.
• Open, kritische houding.

Het lidmaatschap van de raad van toezicht kent geen financiële vergoeding. Uitgebreide informatie over de profieleisen en taken vindt u in het document Profieleisen raad van toezicht

Voor meer informatie over Graafschap bibliotheken, visie en dienstverlening: zie het visiedocument “De Bibliotheek beweegt!” en het Jaarverslag 2016.

Uw sollicitatie

Uw sollicitatie met cv kunt u sturen naar:
Graafschap bibliotheken, t.a.v. dhr. G.P. Huis in 't Veld; Postbus 4136, 7200 BC Zutphen. U kunt ook per e-mail reageren naar: gerard.huisintveld@graafschapbibliotheken.nl. Uw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Sluitingsdatum voor inzending van sollicitaties is 1 oktober 2017.
Voor meer informatie kunt u bellen met:
Drs. Martin A. Langbroek, voorzitter raad van toezicht, M 06-51195202
Gerard Huis in ‘t Veld, directeur-bestuurder, M 06-53899959