Graafschap bibliotheken zoekt een lid voor de raad van toezicht

Heb je een financiële of bedrijfskundige achtergrond en wil je je kennis inzetten voor maatschappelijke thema's? De raad van toezicht van Graafschap bibliotheken zoekt een nieuw lid.

Missie

Graafschap bibliotheken wil een actieve bijdrage leveren aan de persoonlijke ontwikkeling en het verbeteren van maatschappelijke kansen van inwoners in de gemeenten Zutphen en Lochem. Vanuit een nieuwe visie en strategie werken we de komende jaren aan drie belangrijke maatschappelijke opgaven:
• Een geletterde samenleving
• Participeren in de (digitale) samenleving
• Een leven lang ontwikkelen
We hebben vier vestigingen, circa 20.000 leden en jaarlijks meer dan 350.000 bezoekers. Graafschap bibliotheken ontwikkelt zich de komende jaren tot een platformbibliotheek. De digitale transformatie en de integratie van het fysieke en digitale domein zijn mooie uitdagingen waar we aan gaan werken.

Profieleisen

Uitgangspunt voor het profiel van de leden van de raad van toezicht is dat de leden gezamenlijk een multidisciplinair team vormen en complementair aan elkaar zijn. Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en daarnaast een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. De samenstelling van de raad wordt zodanig vormgegeven, dat er sprake kan zijn van een goede onderlinge vertrouwensrelatie zodat de raad als een team kan optreden en alle leden naar elkaar en vanuit welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. De raad van toezicht streeft naar diversiteit in de samenstelling.

Elk lid van de raad wordt geacht de hoofdlijnen van de visie en het beleid van Graafschap bibliotheken te kunnen beoordelen. Naast het generieke profiel beschikken de leden over een van de volgende specifieke profielen/kennisdomeinen: lokaal bestuur – bedrijfsvoering (financieel-juridisch, human resources) – marketing - sociaal domein, educatie en (digitale) innovatie.

Wij zoeken ter versterking van de raad van toezicht een lid met het profiel financiën.

Specifieke eisen voor het profiel financiën

Specifieke eisen voor het profiel financiën:
• Financiële of bedrijfskundige achtergrond.
• Ervaring met financiële bedrijfsvoering (bekendheid met gemeentelijke financiën is een pre).
• Ervaring in een bestuurlijke of (eindverantwoordelijke) managementfunctie.
• Woonplaats binnen de gemeente Lochem of Zutphen is een pre.

Raad van toezicht

De raad houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting, staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en treedt op als sparringpartner. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het eigen reglement. In lijn met de Code Cultural Governance is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht door de raad op de directeur-bestuurder.
Leden van de raad van toezicht komen jaarlijks ongeveer zes keer bij elkaar. Zij ontvangen daarvoor geen financiële vergoeding.
Lees voor meer informatie over Graafschap bibliotheken ook De bibliotheek beweegt! en het Jaarverslag 2020.

Reageren

Stuur uw sollicitatie en cv naar:
Graafschap bibliotheken
t.a.v. dhr. Frank van der Linden
Postbus 4136
7200 BC  Zutphen
Via e-mail naar: frank@buroflinc.nl

Uw sollicitatie wordt vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. De sluitingsdatum voor inzending van sollicitaties is 1 november 2021.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Frank van der Linden, lid raad van toezicht, M 06-30710508
Jacqueline Roelofs, directeur-bestuurder, M 06-21593625