Raad van toezicht

logo code cultural governance cultuur

Het bestuur van de stichting Graafschap bibliotheken bestaat statutair uit de directeur-bestuurder, Gerard Huis in ’t Veld. Hij laat zich bijstaan en adviseren door de programma-managers Barbara Deuss-Verburg en Ine Kamp. Gedrieën vormen zij het beleidsteam.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en treedt op als sparringpartner.
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het eigen reglement.
In lijn met de Code Cultural Governance is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht.

De samenstelling van de raad van toezicht is conform de vastgestelde profieleisen waarin de algemene en specifieke competenties van de leden zijn beschreven. Het lidmaatschap van de raad van toezicht kent geen financiële vergoeding.
De raad van toezicht van Graafschap bibliotheken is per 31 december 2015 als volgt samengesteld: Martin Langbroek (voorzitter), Gelfke Lootsma-van Dijk, Elles Reusen, Martin Rommers en Manuela Spaninks.
Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor dezelfde termijn.

naam benoemd op aftredend volgens schema herbenoemd
Gelfke Lootsma 01-01-2010 01-01-2014 01-12-2017
Manuela Spaninks 22-05-2013 22-05-2017 mogelijk
Martin Langbroek 22-05-2013 22-05-2017 mogelijk
Elles Reusen 15-04-2015 15-04-2019 mogelijk
Martin Rommers 28-10-2015 28-10-2019 mogelijk