Raad van toezicht

logo code cultural governance cultuur

Het bestuur van de stichting Graafschap bibliotheken bestaat statutair uit de directeur-bestuurder, Gerard Huis in ’t Veld. Hij laat zich bijstaan en adviseren door de programma-managers Barbara Deuss-Verburg en Ine Kamp. Gedrieën vormen zij het beleidsteam.

De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van de directeur-bestuurder en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. Hij staat de directeur-bestuurder met advies terzijde en treedt op als sparringpartner.
De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht zijn vastgelegd in de stichtingsstatuten en het eigen reglement.
In lijn met de Code Cultural Governance is er een strikte scheiding tussen het besturen en verantwoording afleggen door de directeur-bestuurder en het intern onafhankelijk toezicht.

De samenstelling van de raad van toezicht is conform de vastgestelde profieleisen waarin de algemene en specifieke competenties van de leden zijn beschreven. Het lidmaatschap van de raad van toezicht kent geen financiële vergoeding.
De raad van toezicht van Graafschap bibliotheken is per 1 januari 2018 als volgt samengesteld: Martin Langbroek (voorzitter), Elles Reusen, Martin Rommers, Isabel van Dijk en Frank van der Linden.Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn eenmaal herbenoembaar voor dezelfde termijn.

 

naam benoemd op aftredend volgens schema herbenoemd
Isabel van Dijk 01-01-2018 01-01-2022 mogelijk
Frank vd Linden 01-01-2018 01-01-2022 mogelijk
Martin Langbroek 22-05-2013 22-05-2017 22-05-2021
Elles Reusen 15-04-2015 15-04-2019 18-4-2023
Martin Rommers 28-10-2015 28-10-2019 28-8-2023