BiebPanelonderzoek : Betalen

Hieronder vind je samengevat de resultaten van het onderzoek naar betalen in de Bibliotheek.

Communicatie over betalen

Ruim 70% van de panelleden van Graafschap bibliotheken is positief over de communicatie over aspecten die met betalen te maken hebben. De overige panelleden zijn veelal neutraal in hun mening. Mannen zijn meer te spreken over de communicatie dan vrouwen en 65-plussers zijn positiever dan panelleden jonger dan 65. Ook zien we dat lager opgeleiden positiever zijn dan middelbaar en hoger opgeleide panelleden.

Positief
Panelleden die positief zijn, geven vooral aan dat ze blij zijn dat de communicatie duidelijk en tijdig is en dat ze tevreden zijn over de manier van betalen (veelal automatische incasso, soms op eigen verzoek via acceptgiro). De inleverattendering zorgt ervoor dat telaatgelden op tijd en zonder problemen worden betaald en dat wordt gewaardeerd.

Negatief
Panelleden die ontevreden zijn over de communicatie, geven aan dat ze graag een bericht ontvangen voordat de automatische incasso wordt afgeschreven, dat ze het niet fijn vinden dat het abonnement automatisch wordt verlengd, dat ze niet van tevoren weten dat ze een boete hebben en dat ze op de hoogte willen worden gebracht als de tarieven van de bibliotheek veranderen. Ook hier komt de inleverattendering terug: bibliotheekleden die deze nog niet ontvangen, zouden dit wel erg waarderen.

Informatie
Zowel over het betalen van het abonnement als over het betalen van openstaande telaatgelden, ontvangen panelledenhet liefst informatie via de mail. 9% van de panelleden geeft aan dat ze over het betalen van het abonnementsgeld het liefst een brief ontvangen. Ongeveer 8% ontvangt berichten over het abonnement of de telaatgelden het liefst via Mijnbibliotheek. We zien nauwelijks verschillen in voorkeur qua geslacht, leeftijd, regio en opleidingsniveau. Alleen het informeren over de openstaande telaatgelden via de Bibliotheekapp spreekt panelleden tot 55 jaar iets meer aan dan de oudere panelleden. 

Manier van betalen

Abonnementsgeld
57% van de panelleden wil het abonnementsgeld het liefst betalen via automatische incasso. Dit geldt nog meer voor de panelleden vanaf 35 jaar dan voor jongere panelleden. Ongeveer drie op de tien geven de voorkeur aan het betalen van het abonnementsgeld via iDEAL. Dit zijn dan met name de panelleden tot 35 jaar en vaker middelbaar en hoger opgeleiden dan lager opgeleiden. Betalen van het abonnementsgeld via de betaalzuil, contant of op een andere manier wordt nauwelijks genoemd. 84% van panelleden geeft er de voorkeur aan het abonnementsgeld te betalen als een vast bedrag per jaar. 65-plussers noemen dit nog vaker dan jongere panelleden en hoger opgeleiden vaker dan middelbaar of lager opgeleiden. 

Telaatgelden
Bij het betalen van telaatgelden zien we een minder eenduidig beeld naar voren komen. Bijna de helft geeft de voorkeur aan betaling via de betaalautomaat in de bibliotheek, een vijfde wil graag betalen via iDEAL. 16% geeft aan telaatgelden het liefst contant in de bibliotheek te willen afrekenen. Vrouwen geven vaker dan mannen aan de telaatgelden te willen betalen via een betaalautomaat, mannen geven juist vaker de voorkeur aan automatische incasso. Daarnaast geven panelleden jonger dan 65 vaker aan via de betaalautomaat te willen betalen dan 65-plussers. Het betalen van telaatgelden via iDEAL spreekt panelleden tot 55 jaar meer aan dan de oudere panelleden, zij hebben vaker dan panelleden tot 55 jaar een voorkeur voor het contant betalen van telaatgelden in de bibliotheek. Middelbaar en hoger opgeleiden gebruiken liever dan lager opgeleiden iDEAL om telaatgelden te betalen.

Deelname aan een activiteit
Panelleden die een mening hebben over de manier van betalen van activiteiten (77% van het totaal), geven vooral de voorkeur aan een betaling via iDEAL (35%). Gevolgd door betaling in de bibliotheek zelf, contant (13%) of via een betaalautomaat (11%). Ook hier zien we dat iDEAL wat populairder is onder panelleden tot 55 jaar en onder hoger opgeleiden. Ook geven panelleden van 65 jaar of ouder relatief vaak aan dat het niet van toepassing is (zij maken geen gebruik van activiteiten). 

Verantwoording

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van 28 maart t/m 9 april 2019. Het onderzoek is uitgevoerd door het onafhankelijke marktonderzoekbureau Ruigrok NetPanel in opdracht van ProBiblio. Aan het onderzoek hebben 566 BiebPanelleden van bibliotheken uit cluster Achterhoek deelgenomen, waarvan 115 van Graafschap bibliotheken.